How To Order

การสั่งซื้อสินค้าลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้1.สั่งซื้อทาง E-mail
การสั่งซื้อทาง E-mail หรือสอบถามข้อมูลต่างๆ มาที่ E-mail: lineagebloom@gmail.com หรือ sales@lineagebloom.com
พร้อมข้อมูลรายการหรือรหัสสินค้า เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแล้วจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและราคาผ่านทาง E-mail หรือติดต่อและขอข้อมูล เพิ่มเติมจากท่านภายใน 24 ชั่วโมง หากได้ตกลงซื้อขายกันแล้วท่านสามารถแจ้งการสั่งซื้อผ่านทาง e-mailได้
2.สั่งซื้อทางโทรสาร
ลูกค้าสามารถส่งโทรสารใบสั่งซื้อ มายังหมายเลข 02-873-1799 เพื่อทำการยืนยันการสั่งซื้อหรือสรุปเกี่ยวกับสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ
3.สั่งซื้อทางโทรศัพท์
ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อสินค้ามายังหมายเลข 02-428-3728นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ
บริษัทเราเป็นบริษัทผลิตของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม ซึ่งผลิตตามแบบที่ลูกค้าได้กำหนดและจำมีการส่งแบบใหลูกค้าได้ตรวจสอบเพื่อ ความถูกต้อง พร้อมทั้งให้ลูกค้ารับรองความถูกต้องของชิ้นงาน ดังนั้น การยกเลิกการสั่งซื้ออาจจะมีขึ้นในกรณีสินค้าไม่ตรงตามรูปแบบที่ได้ตกลงกัน ไว้ ลูกค้าได้เปิดใบสั่งซื้อมาและได้เปลี่ยนใจก่อนถึงการผลิต

ในกรณีที่บริษัทได้ขึ้นตัวอย่างงานเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง จริงก่อนการผลิตจริง เมื่อลูกค้าเปลี่ยนใจ และ ยกเลิกการสั่งซื้อบริษัทจะเรียกเก็บค่าชิ้นงานตัวอย่าง มูลค่าการจัดเก็บนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของงานแตะชิ้นงานจำมีค่าใช้จ่ายที่ แตกต่างกัน

บริษัทจะคืนเงินค่าสินค้า หลังจากหักค่าวัตถุดิบ หรือ ค่าดำเนินงาน โดยโอนเงินไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

การแจ้งการยกเลิกการสั่งซื้อ
โปรดติดต่อมายังบริษัทหมายเลขโทรศัพท์ 02-428-3728 หรือทาง E-mail: lineagebloom@gmail.com
หากลูกค้าต้องการยกเลิกการสั่งซื้อ

นโยบายการจัดส่งสินค้า
ช่องทางการจัดส่งสินค้าและและเงื่อนไขการจัดส่ง
– บริษัทจะบริการส่งสินค้าฟรี เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
– บริษัทขนส่งเอกชน ลูกค้าระบะขนส่งที่ใช้บริการ หรือ จะใช้บริการขนส่งที่บริษัทใช้อยู่
– ส่งทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(มหาชน) ทางบริษัทจะส่งแบบ EMS ซึ่งถ้าในกรุงเทพฯ
จะถึงในวันถัดไป ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงภายใน 2-3 วันทำการท่านสามารถตรวจสอบและติดตามการจัดส่งได้ที่ลิ้งค์
http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/ โดยติดต่อสอบถามหมายเลขการจัดส่งมาที่เบอร์โทร: 02-428-3728

 

เงื่อนไขความรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า
– เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น กับสินค้าเมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย
– เมื่อสินค้าถูกส่ง โดยบริษัทขนส่งเอกชน บริษัทขนส่งดังกล่าว จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ เสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และทางบริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

 

นโยบายการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้า
ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าภายใน 7 วัน หลังจากเมื่อท่านได้รับ สินค้าและตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าแล้ว หากท่านพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจาก ทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
– กรุณาติดต่อกับมายังทางบริษัท ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า
– ทำการจัดส่งสินค้าคืนโดยช่องทางที่บริษัทฯของเราได้ส่งไปให้ เช่น ทาง EMS,บริษัทขนส่งเอกชน,หรือขนส่งทางบริษัทฯ เราเอง
– สินค้าที่ถูกส่งกลับต้องอยู่ในสภาพเดิมและจำนวนเท่ากับจำนวนที่ท่านได้สั่งซื้อ

 

การคืนหรือเปลี่ยนสินค้า
กรุณาติดต่อกับทางบริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัที่ท่านได้เคยติดต่อไว้แล้ว
โทรศัพท์ 02-428-3728

 

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากการผลิตที่เกิดจากสินค้าไม่ตรงรูปแบบ
ที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น และจำไม่รับคืนสินค้าที่ท่านนำไปใช้งานแล้ว บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น แต่ในกรณีสินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการเสนอสินค้าใกล้เคียงรุ่นเดิมให้กับท่าน หรือ บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้า ไปยังบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
นโยบายการรับประกันสินค้า
สินค้าที่ซื้อจะรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้
ติดต่อมายัง บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด หรือเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทที่ท่านได้ติดต่อไว้ โทร 02-428-3728 เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน ปกติบริษัทจะดำเนินการดังนี้
– ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
– ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
– ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตไปแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า
โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง